Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Didactica


Qdidactic » didactica & scoala » didactica
Miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitarMiscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar
In baza Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor din Contractul colectiv de munca-unic la nivel de ramura invatamant Ministerul Educatiei,Cercetarii si Tineretului organizeaza o sesiune de miscare a personalului didactic, in reteaua invatamantului preuniversitar de stat dupa cum urmeaza:

- Detasarea in interesul invatamantului

- Detasarea la cerere

- Suplinirea


Detasarea in interesul invatamantului se face cu respectarea prevederilor art.14 dinLegea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererile de detasare la cerere sau suplinire se solutioneaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, numita prin decizia inspectorului scolar general.

Detasarea in interesul invatamantului se face pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant: gradinite, scoli sau clase alcatuite din elevi capabili de performante, la grupe, inclusiv de prescolari, sau clase alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati pilot, unitati de aplicatie, unitati deficitare in personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant, precum si in functii de indrumare si control.

Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic titular in invatamantulpreuniversitar se face in baza cererii scrise formulate de unitatea primitoare, la propunerea inspectoruluiscolar de specialitate, pe postul/catedra solicitat(a) de unitatea primitoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate. Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la inspectoratul scolar pe raza caruia se afla postul/catedra, insotit de actele certificatepentru conformitate cu originalul, prevazute in acord.

(2) Certificarea documentelor se face de catre directorul unitatii de invatamant in care solicitantul si-a desfasurat activitatea, sau, dupa caz, de catre inspectorul scolar cu evidenta personalului didactic.

(3) In cazul functiilor de conducere si de indrumare si control, detasarea se face la propunerea inspectorului scolar general si cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Concursul specific consta in analiza de catre inspectorul de specialitate a curriculum-ului vitae, in care cadrul didactic solicitat isi prezinta activitatea profesionala, didactica si stiintifica, sustinuta prin documente justificative.

- Detasarea in interesul invatamantului se dispune, dupa caz, prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in Consiliul de administratie al

inspectoratului scolar sau ordin al ministrului educatiei si cercetarii, pentru functiile de indrumare si control din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si de conducere din inspectoratele scolare.

- In sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar in care se aproba detasarile in interesul invatamantului pentru anul scolar 2008-2009, inspectorii de specialitate vor prezenta un raport, in baza analizei informatiilor primite de la conducerile unitatilor de invatamant, asupra tuturor detasarilor in interesul invatamantului aprobate.


Detasarea la cerere

Detasarea personalului didactic, la cerere, se face prin concurs, organizat in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Publicarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru detasare la cerere se va realiza numai dupa solutionarea miscarii personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrangere de activitate si detasare in interesul invatamantului, precum si dupa stabilirea posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concursul national.

In unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant (clase I-XII/XIII sau V-XII/XIII, grupuri scolare), posturile/catedrele didactice vacante pentru detasare la cerere se publica pentru nivelul de invatamant cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic.

Posturile/catedrele publicate pentru detasare se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitatii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din iulie 2007, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci), care au acordul consiliului de administratie/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant si calificativul/calificativele "Foarte bine".

Acordul/refuzul  consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant este comunicat inspectoratului scolar si cadrelor didactice solicitante, pana la data de 12 mai 2008. Consiliul/consiliile de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuitatii prin detasare. Daca un post didactic dintr-o unitate de invatamant este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare, se vor folosi criteriile de departajare.

Repartizarea cadrelor didactice care participa la concurs se face computerizat in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor obtinute la concursul din 17-18 iulie 2008, in perioada prevazuta de Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

In cazul notelor/mediilor egale are prioritate in urmatoarea ordine:

- persoana al carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea;

- persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;

- persoana al carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori in Ministerul Educatiei, Cercetarii  si Tineretului cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, in alta localitate; Daca dupa aplicarea criteriilor prevazute mai sus se mentine egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordinea urmatoarelor criterii:

a) media de departajare, calculata cu patru zecimale;

b) nota la examenul scris de limba materna (pentru candidatii care au sustinut o astfel de proba).

c) apropierea de domiciliu;

d) gradul didactic;


e) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;

f) cuprinderea in cadrul programului de formare cofinantat de Banca Mondiala - "Proiect pentru invatamantul rural";

g) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenta (stat);

h) vechimea in invatamant.

(6) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general, pe o perioada de cel mult doi ani consecutivi.

(7) Personalul didactic detasat prin continuitate, poate participa la concursul national unic; in momentul repartizarii pe un alt post didactic, detasarea prin continuitate inceteaza.

(8) Cadrele didactice numite/transferate in urma concursului national de ocupare a posturilor vacante nu pot beneficia de detasare la cerere in primul an dupa concurs.


Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic calificat

Publicarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru suplinire se va realiza numai dupa solutionarea miscarii personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrangere de activitate si detasare in interesul invatamantului, precum si dupa ocuparea posturilor/catedrelor vacante titularizabile prin concurs.

In unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant (clase I-XII/XIII sau V-XII/XIII, grupuri scolare), posturile/catedrele didactice vacante pentru suplinire se publica pentru nivelul de invatamant cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic.

- Cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor, participante la concursurile nationale de ocupare a posturilor din iulie 2007 si/sau iulie 2008, care au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) in specialitatea postului, au avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, calificativul 'Foarte bine' si care mai au cel putin jumatate de norma in specialitate, pot solicita continuitatea pe post/catedra. Pentru aceasta, se adreseaza, in scris, conducerii unitatii de invatamant pana la data de 28 aprilie 2008, care comunica acordul/refuzul la inspectoratul scolar, pana la data de 12 mai 2008. Daca un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se vor folosi criterii de departajare. Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant este comunicat inspectoratului scolar si cadrelor didactice solicitante, pana la data de 12 mai 2008. Consiliul/consiliile de administratie al unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuitatii prin suplinire.

Cadrele didactice care pot obtine continuitatea isi actualizeaza dosarul personal la inspectoratul scolar, in perioada inscrierilor la concurs conform Calendarului.

Comisia de mobilitate a inspectoratului scolar verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant, afiseaza lista posturilor ocupate prin continuitate pana la data de 8 august 2008, conform Calendarului.

Posturile/catedrele didactice ramase libere vor fi ocupate de catre:

a) cadrele didactice participante la concursurile nationale din 2007 sau 2008, care au obtinut minimum media 7,00 (sapte), ale caror posturi au fost ocupate de catre titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiintate ca urmare a modificarii planului de scolarizare/planului de invatamant/reorganizarii retelei scolare. Cadrele didactice aflate in aceasta situatie se inscriu la inspectoratele scolare, in perioada 18-29 mai 2008. Pentru a putea fi repartizati in baza notelor din 2006 sau 2007, candidatii care participa si la concursul national din iulie 2008, trebuie sa obtina minimum media 5,00 (cinci).

b) cadrele didactice participante la concursul national din 2008, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci).

La medii egale departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine: apropierea de domiciliu, media de departajare (calculata cu 4 zecimale), nota la examenul scris de limba materna (pentru candidatii care au sustinut o astfel de proba), gradul didactic, media la examenul pentru obtinerea gradului didactic, media la examenul de bacalaureat/absolvire/ licenta (stat), vechimea in invatamant.

Posturile ramase vacante vor fi ocupate in sedinta publica, in ordine, de catre:

a) cadrele didactice care au avut continuitate si al caror post s-a reinfiintat dupa etapa de repartizare computerizata;

b) cadrele didactice participante la concursul national din 2008, care au obtinut cel putin media 5,00 (cinci), inscrise la programul de formare cofinantat de Banca Mondiala, "Proiect pentru Invatamantul Rural", care doresc sa obtina o noua specializare;

c) cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul national din 2008 si au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci), precum si candidatii ramasi nerepartizati computerizat prevazuti la alin. (6) lit. a) in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor;

d) cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul national din 2007 si au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor;

e) cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul national din 2006 si au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor;

f) cadre didactice calificate cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul national din 2008 si care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor;

g) institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul national din iulie 2008 si care au obtinut la acesta cel putin nota/media 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor;

h) repartizarea, candidatilor participanti la concursul national din 2008 in alte judete si care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci), in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor;

Posturile ramase neocupate dupa aplicarea operatiunilor mentionate mai sus vor fi ocupate in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face, prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 01.09 - 31.08 a fiecarui an scolar.


Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic cu alte specializari decat cele corespunzatoare postului/studii medii

Posturile/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate, dupa incadrarea

personalului didactic calificat pot fi ocupate de catre absolventii invatamantului superior/mediu - pedagogic cu alte specializari decat ale postului/catedrei, cu respectarea prevederilor legale. Incadrarea se va face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu contract individual de munca pe perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului scolar.

In mod exceptional, in lipsa personalului didactic calificat, pot fi incadrati cu contract individual de munca pe perioada determinata, de cel mult un an scolar (15 septembrie-15 iunie), sau pana la venirea unui cadru didactic calificat, suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisa in profilul postului solicitat.

Comisia de concurs este stabilita, pentru fiecare disciplina in parte, prin decizia inspectorului scolar general, si are urmatoarea componenta:

a) inspectorul scolar de specialitate;

b) un profesor metodist sau un profesor care are cel putin gradul didactic II.

Comisia de concurs pe discipline are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza subiectele atat pentru lucrarea scrisa, cat si pentru interviu, pe baza programei specifice elaborata de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii;

b) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;

c) numeste supraveghetorii, ii instruieste si controleaza modul in care se desfasoara testarea;

d) numeste corectorii (2 cadre didactice cu performante recunoscute/metodisti pentru 150 de lucrari), ii instruieste si controleaza modul in care se face corectarea lucrarilor.

Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului, in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic.

Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 ore. Lucrarea scrisa se evalueaza cu note de la 10 la 1 si are o pondere de doua treimi din nota finala, restul, respectiv o treime, reprezinta rezultatul evaluarii in urma desfasurarii interviului.

Afisarea rezultatelor se face in maximum 48 de ore de la sustinerea acesteia.

In cazul nepromovarii lucrarii scrise, candidatul pierde dreptul de a se prezenta la interviu.

In vederea sustinerii interviului, comisia elaboreaza bilete cu intrebari, pe baza tematicii specifice elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta.

Interviul se evalueaza prin note de la 10 la 1 si reprezinta o treime din nota finala a testului.

Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise cat si a interviului, este 5,00 (cinci).

) Ierarhizarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor.

Se incadreaza cu prioritate:

a) candidatii care sunt cuprinsi in programul Bancii Mondiale, "Proiect pentru Invatamant Rural";

b) absolventi ai invatamantului superior cu alte specializari decat ale postului;

c) persoane in curs de calificare, care au mai functionat in invatamant;

d) persoanele cu studii medii, care au functionat in invatamant in anul scolar precedent, primind cel putin calificativul "Bine".

In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii cu studii superioare, postul/catedra se ocupa, in ordine, de:

a) absolventii cu studii superioare in specialitatea postului, fara examen de licenta;

b) absolventii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului;

c) absolventii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata;

In cazul in care exista egalitate de medie intre un candidat care a absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat si un candidat absolvent sau care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata, in conditiile legii, acesta din urma are prioritate.

In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, acreditata sau autorizata, in conditiile legii, departajarea acestora se face, in ordine, in functie de:

a) domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul/catedra solicitata;

b) continuitatea pe post/catedra si frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul Casei Corpului Didactic;

c) frecventarea unor cursuri de perfectionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educatiei, Cercetarii  si Tineretului, conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incadrarea pe post/catedra a personalului didactic fara studii corespunzatoare postului se face in perioada prevazuta in Calendarul miscarii personalului didactic, prin decizia inspectorului scolar general, pentru perioada 15.09-15.06, conform structurii anului scolar, respectand precizarile Ministerul Educatiei, Cercetarii  si Tineretului sau pana la venirea unui cadru didactic calificat.

- Concursurile se organizeaza, pe discipline de invatamant, de catre inspectoratele scolare judetene, conform Calendarului miscarii personalului didactic, care se stabileste anual prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

- Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura participa ca observatori la lucrarile comisiei de mobilitate a personalului didactic. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei, documentele finale.

Comisia judeteana de mobilitate a personalului didactic isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic, in conformitate cu prevederile Calendarului miscarii personalului didactic si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara (detasare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice vacante rezervate din anul 2007 si/sau 2008 care au obtinut cel putin nota/media 5,00, detasare in interesul invatamantului, schimb de posturi intre suplinitori, pretransferare prin schimb de posturi prin consimtamant scris), cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei,Cercetarii si Tineretului.

Toate situatiile aparute, cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate, in afara perioadelor prevazute in Calendarul miscarii personalului didactic, vor fi analizate in cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor scolare.

Contestatiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi/catedre, se adreseaza, in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, inspectoratului scolar si se rezolva de consiliul de administratie al acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6) Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararile consiliului de administratie sunt definitive si pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.

Nerespectarea prevederilor din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage dupa sine raspunderea disciplinara, conform Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, civila potrivit dispozitiilor Codului civil sau penala conform dispozitiilor Codului penal, in functie de gravitatea faptei.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright