Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de agentie comercialaContract de agentie comerciala


S.C. _________________ , avand sediul in _____ _______ ______ _______ , inregistrata in registrul comertului sub nr. ___ reprezentata prin _________________ , denumita in cele ce urmeaza 'Principal' si S.C. _______COSINA________ , avand sediul in _____BUCURESTI__________ , inregistrata in registrul comertului sum nr. _____, reprezentata prin ______________ denumita in cele ce urmeaza 'Agent', unde:

Principalul este o societate comerciala care desfasoara afaceri si si-a stabilit o buna reputatie in domeniul _______________ dorind sa-si extinda afacerile in Teritoriu, iar Agentul doreste sa sprijine pe Principal in vederea promovarii produselor Principalului in Teritoriu, au fost convenite cele ce urmeaza:

1. Obiectul Contractului

Prezentul CONTRACT are drept obiect ___________________ (se trec urmatoarele variante de activitati de agentie comerciala, alternativ sau cumulativ):

incheierea de contracte de vanzare-cumparare privind Produsele Principalului cu persoane fizice sau juridice care isi desfasoara activitatea in teritoriu determinat;

negocierea de contracte prevazute la pct.1) privind produsele inscrise in Anexa nr.1 a prezentului CONTRACT, denumite in continuare Produse. Anexa poate fi modificata periodic (fie prin acordul ambelor parti, fie unilateral de catre Principal dar numai dupa consultarea prealabila a Agentului), in scopul adaptarii ei la cerintele pietei.

2. TeritoriuPrezentul CONTRACT va fi executat in cadrul Teritoriului delimitat de _____________ (se trec limitele geografice ale Teritoriului).

Agentul este obligat sa nu negocieze si/sau sa incheie contracte legate de obiectul CONTRACTULUI care in mod evident vor fi executate in afara Teritoriului sau isi vor produce efectele in afara Teritorilui (de ex., Produsul este livrat prin intemediul Agentului unui cumparator despre care stie ca isi desfasoara afacerile in afara Teritoriului).


3. Obligatii ale Agentului

Agentul este obligat sa actioneze in indeplinirea indatoririlor sale, impuse de CONTACT si de lege, cu buna-credinta si cu grija (diligenta) manifestata in general in contractele de acest tip.

Agentul nu este un agent del credere (cu alte cuvinte, agentul nu garanteaza principalului ca terta persoana contactata este solvabila. dar daca agentul stia, la data incheierii de vanzare-cumparare, ca acea persoana este insolvabila, el va fi tinut raspunzator fata de principal). Agentul, fara acordul sau expres exprimat in scris, nu poate fi obligat sa participe la excutarea contractului incheiat prin intermediul sau (de ex. sa depoziteze Produsele Principalului, sa primeasca plati in numele acestuia).

Agentul va informa tertele persoane cu care negociaza/incheie contracte asupra calitatii sale de agent (formulare care nu se foloseste in cazul agentului comercial actionand in nume propriu).


4. Instructiuni adresate Agentului

Agentul trebuie sa respecte instructiunile Principalului, in special cele privind strategia de marketing, daca aceste instructiuni sunt rezonabile, adica nu cauzeaza un prejudiciu Agentului si/sau Principalului si pot fi executate fara eforturi deosebite de catre Agent.

In cazurile in care o decizie trebuie luata fara intarziere de catre Agent si nu este posibila consultarea in tipm util a Principalului, contractele incheiate de Agent cu terte persoane pot include conditii suplimentare sau deosebite fata de cele convenite initial intre Agent si Principal, daca aceste noi conditii sunt in acord cu interesele Principalului, asa cum rezulta ele din CONTRACT si din instructiunile anterioare ale Principalului.


5. Comenzi/cereri de oferta

Agentul va informa pe Principal despre continutul comenzilor si/sau cererilor de oferta primite de Agent si adresate direct Principalului sau Agentului in aceasta calitate. Informarea va fi insotita de copii dupa comenzile/cererile de oferta si, la cererea Principalului, de acte si informatii care sa ateste bonitatea tertei persoane, pozitia sa pe piata, etc.

Daca o comanda/cerere de oferta ajunge direct la Principal iar acesta negociaza si incheie contractul direct cu terta persoana, Agentul este indreptatit la comisionul pe care l-ar fi primit in baza art.10, daca cererea de oferta/comanda este rezultatul eforturilor depuse de el anterior. In orice caz, Agentul este indreptatit la un comision de _______ % din valoarea contractului astfel incheiat.


6. Informarea Principalului

Agentul va informa pe Principal cat mai curand posibil cu privire la orice fapte care ajung la cunostinta Agentului in derularea activitatii sale si care pot prezenta relevanta pentru Principal in executarea obligatiilor deja contractate, in incheierea de noi contracte sau in stabilirea strategiei de productie si/sau marketing (se recomanda includerea intr-o anexa la CONTRACT a unui formular de raport adresat de Agent Principalului).


7. Secrete comerciale/know-how

Agentul este obligat sa protejeze toate secretele de comert si know-how-ul referitoare la Produsele Principalului (inclusiv cele legate de marketingul acestora) si de care a luat cunostinta in timpul derularii prezentului CONTRACT, mai putin cele care au intrat in domeniul public. Aceasta obligatie va inceta dupa expirarea a _____ ani de la data incetarii prezentului CONTRACT.


8. Contabilitate

Agentul este obligat sa aiba o evidenta separata privind actele si faptele sale in derularea prezentului CONTRACT. De asemenea, fondurile primite de la Principal in vederea sprijinirii activitatii Agentului trebuie inregistrate intr-un cont bancar special.


9. Obligatiile Principalului

Principalul trebuie sa puna la dispozitia Agentului toate datele tehnice si comerciale necesare acestuia din urma pentru a-si indeplini obligatiile. In particular, Principalul trebuie sa notifice Agentului orice scadere semnificativa, initiata de Principal, a volumului desfacerii de Produse, cu minimum _____ zile inainte de data la care scaderea va avea loc.

Principalul este obligat sa pregateasca un numar de _______ angajati ai Agentului in desfacerea Produsului. Pregatirea va avea loc la sediul Agentului, pe cheltuiala acestuia, exceptand costurile privind transportul, cazarea si salarizarea instructorilor Principalului.

Principalul va pune la dispozitia Agentului un numar de _______ copii ale manualului de utilizare, manualului de service (se pot trece si alte documente care cuprind informatii privind buna folosire si intretinere a Produsului).


Principalul este obligat sa indeplineasca intocmai obligatiile contractate in contul si/sau numele sau de catre Agent daca:

au fost aprobate de Principal inainte sau dupa momentul semnarii documentului in care sunt inserate, sau

sunt in acord cu instructiunile Principalului, sau

asigura un profit rezonabil Principalului (termenul 'rezonabil', desi larg utilizat in contracte de acest tip, nu este recomandabil in conditiile actuale ale pietei romanesti. Drept urmare, partile pot prevedea marja minima de profit acceptabila pentru Principal), tinand cont de conditiile in care contractul care le include a fost incheiat,sau

evita sau minimalizeaza o pierdere care ar fi avut loc daca respectivul contract nu ar fi fost incheiat.


10. Comisionul

Principalul este obligat sa plateasca Agentului un comision care reprezinta ______ % din valoarea fiecarui contract incheiat in contul si/sau numele Principalului.

In cazul in care contractul prevazut la punctul anterior a fost incheiat dar nu s-a trecut la executarea lui din cauze care nu sunt imputabile Principalului, Agentul este indreptatit la un comision de ______ % din valoarea contractului respectiv.

Daca Agentul numai pune in contact pe Principal cu terta persoana, el este indreptatit la un comision de ______ % din valoarea contractului ulterior incheiat.


11. Plata comisionului

Plata comisionului devine exigibila de indata ce una din urmatoarele imprejurari a avut loc:

Principalul a executat contractul incheiat prin intermediul Agentului, sau

Principalul trebuia, in baza contractului incheiat cu terta persoana, sa-si fi executat obligatiile contractuale, sau

Terta persoana a executat contractul incheiat prin intermediul Agentului.

Plata comisionului va fi facuta nu mai tarziu de _____ zile de la data la care obligatia de plata a devenit exigibila.

Daca, in cazul art.10 alin. 2, plata comisionului a fost deja facuta, Agentul este obligat sa restituie Principalului comisionul primit nu mai tarziu de _____ zile de la data la care i-a fost notificata neexecutarea.

In intelesul acestui articol, plata va fi facuta _____ _______ ______ _______ (se trece modalitatea si locul platii).


12. Informarea Agentului privind comisionul datorat

Principalul va furniza Agentului o declaratie privind comisionul datorat, nu mai tarziu de data la care comisionul este efectiv platit Agentului. Aceasta declaratie va cuprinde elementele avute in vedere la calcularea comisionului.

Principalul va fi obligat sa puna la dispozitia Agentului, la cererea acestuia, extrase din registrele comerciale ale Principalului in scopul verificarii corectitudinii calcularii comisionului (de la caz la caz, se poate prevedea pentru Agent dreptul de inspectie a registrelor Principalului).


13. Durata

Prezentul CONTRACT va fi incheiat pe o durata de ____________(nu se recomanda incheierea contractului pe o perioada nedeterminata, datorita complicatiilor care apar in momentul incetarii efectelor sale prin vointa uneia din parti). Cu minimum ______ luni inainte de expirarea acestei date, partile pot negocia prelungirea prezentului CONTRACT. Daca la expirarea acestei date, ambele parti nu au cazut in mod expres de acord cu privire la prologarea CONTACTULUI, CONTRACTUL inceteaza de plin drept.

(VARIANTA: Daca dupa expirarea perioadei prevazute la punctul anterior, ambele parti continua sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul CONTRACT, acesta se considera prologat in mod tacit pe o perioada nedeterminata.

In cazul prologarii tacite pe o perioada nedeterminata, fiecare din parti va avea dreptul sa inceteze executarea obligatiilor contractuale notificand in acest sens celeilalte parti. Aceasta notificare va fi facuta cu minimum 1 luna inainte de data incetarii efective, in primul an al acestui CONTRACT, cu minimum 2 luni in al doilea an si cu minimum 3 luni in al treilea an si anii subsecventi.

Prevederile de la ipoteza notificarii incetarii prologarii tacite se aplica si in cazurile de incetare a CONTRACTULUI incheiat pe durata nedeterminata.)


14. Restrictii de concurenta

Agentul se obliga sa nu incheie alte contracte de agentie comerciala cu alti principali care isi desfasoara activitatea in Teritoriu, prin care sa-si asume obligatii de natura celor de la art.1 si purtand asupra unor produse identice sau similare Produsului (se impune redactarea unei anexe cuprinzand produsele similare). Aceasta restrictie se aplica atat pe durata prezentului CONTRACT, cat si timp de ____ ani de la data incetarii lui (se impune prelungirea restrictiei dupa incetarea CONTRACTULUI deoarece Agentul a luat cunostinta de anumite secrete comerciale ale Principalului pe durata executarii CONTACTULUI).

Principalul se obliga sa nu vanda, direct sau prin intermediul altor agenti (dar daca asemenea acte de vanzare/intermediere au loc fara incuviintarea Principalului, acesta din urma nu va fi raspunzator), Produsul in Teritoriu, cu exceptia cazurilor prevazute de art.5.


15. Forta majora

Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile prezentului CONTRACT nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza prezentului CONTRACT, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii CONTRACTULUI si ale carui consecinte sunt de neinlaturat de partea care il invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si oricare alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

Partea care invoca evenimentul mai-sus mentionat este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Daca in termen de __________ de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept al acestui CONTRACT, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile in cazul in care un eveniment din genul celor descrise mai-sus, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.


16. Incetarea CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care oricare din parti:

nu isi executa o obligatie considerata esentiala pentru acest CONTRACT (vezi clauza de divizare) , sau;

este declarata in stare de incapacitate de plati, faliment sau declanseaza procedura de lichidare, inainte de inceperea executarii acestui CONTRACT (in cazul persoanelor fizice, lichidarea este inlocuita de 'deces' sau de 'punerea sub interdictie'), sau;

cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul celeilalte parti, sau;

isi incalca din nou oricare din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca o noua incalcare va duce la rezolutiunea/rezilierea acestui CONTRACT, sau;

in maximum ____ zile de la data la care i-a fost notificata incalcarea oricareia din obligatiile sale, nu executa sau executa in mod necorespunzator aceasta obligatie.

Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum ____ zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.

Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea CONTRACTULUI.


17. Compensarea Agentului

In cazul in care prezentul CONTRACT inceteaza fara vina Agentului, acesta este indreptatit la o compensatie din partea Principalului pentru pagubele suferite ca urmare a incetarii CONTRACTULUI, daca prin asemenea incetare:

Agentul a fost lipsit de comisionul pe care l-ar fi obtinut in conditiile continuarii prezentului CONTRACT, tinand cont de beneficiile pe care Principalul le are si dupa terminarea CONTRACTULUI datorita cresterii volumului de afaceri si/sau clientelei aduse de Agent si/sau

Agentul nu a avut posibilitatea sa-si amortizeze cheltuielile create prin executarea prezentului CONTRACT.

Agentul nu este indreptatit la comensatia prevazuta la punctul anterior daca inainte de incetare a cesionat CONTRACTUL unei terte persoane.


18. Divizarea CONTRACTULUI

In cazul in care o caluza sau o parte a prezentului CONTRACT va fi declarata nula, clauzele ramase valide vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/partea anulata va contine o obligatie esentiala.

Sunt considerate esentiale pentru prezentul CONTRACT urmatoarele obligatii:

(se trec aceste obligatii)


19. Cesiunea CONTRACTULUI

Nici una din partile prezentului CONTRACT nu va cesiona drepturile si obligatiile sale rezultate din acest CONTRACT unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti. Acordul scris trebuie comunicat cedentului in termen de maximum ________ de la data la care cedentul a cerut cedatului consimtamantul.

In cazul in care cedatul nu raspunde in termenul mai-sus-aratat, se considera ca cedatul nu consimte la cesiunea CONTRACTULUI.


20. Returnarea materialelor

La data incetarii acestui CONTRACT, Agentul va returna Principalului toata documentatia si orice Produs apartinand acestuia din urma.


21. Notificari

In intelesul prezentului CONTRACT, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata la inceputul prezentului CONTRACT. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se considera ca a fost primita de destinatar in _____ zile de la data la care a fost predata serviciului postal. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax sau telex, comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost expediata.

Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute de acest articol.22. Prevederi finale

Modificarea prezentului CONTRACT poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti.

Prezentul CONTRACT, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

In cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept.

Prezentul CONTRACT a fost incheiat astazi __________, in 4 (patru) exemplare, din care 2 (doua) au fost remise_________

PRINCIPAL AGENT
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright