Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de lucrari - garantia de buna executie a contractuluiContract de lucrari - garantia de buna executie a contractuluiContract de lucrari

nr. . data .


I. Parti contractante

Intre

1. Societatea Comerciala 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea XXXXXXXXXXXX, str. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nr. XX bl.XX, apart XX, judet/sector XXXXXXXXXXX, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului XXXXXXXXXXXXX, sub nr. JXX/XXX/XXXX din XXXXXXXXXXXXXX, C.I.F.: XXXXXXX avand cod CAEN: ROXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX deschis la banca XXXXXXXXXXXXX, reprezentata prin dl / dna XXXXXXXXXXX, in calitate de ACHIZITOR

si

2. Societatea Comerciala 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', S.A./S.R.L., cu sediul social in localitatea XXXXXXXXXXXX, str. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nr. XX bl.XX, apart XX, judet/sector XXXXXXXXXXX, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului XXXXXXXXXXXXX, sub nr. JXX/XXX/XXXX din XXXXXXXXXXXXXX, C.I.F.: XXXXXXX avand cod CAEN: ROXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX deschis la banca XXXXXXXXXXXXX, reprezentata prin dl / dna XXXXXXXXXXX, in calitate de EXECUTANT - CONTRACTOR


a intervenit prezentul contract.


II. Obiectul si pretul contractului

2.1 - Contractorul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina ..(denumirea lucrarii), in conformitate cu prevederile din anexele la contract.

2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractorului pretul de mii lei, pentru executia, finalizarea si intretinerea .. (denumirea lucrarii).2.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil contractorului de catre achizitor, este de . mii lei, din care TVA mii lei.


III. Durata contractului

3.1 Contractorul se obliga sa execute si sa finalizeze . (denumirea lucrarii), asa cum este prevazut in graficul de executie, in decurs de (luni calendaristice) de la data primirii ordinului de incepere a executiei.


Achizitor,         Contractor,

ANEXA 1


Conditii generale de contractare

1. Definitii

1.1 - In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o autoritate contractanta, in calitate de 'achizitor', si, un prestator de servicii, in calitate de 'contractor'; contractul, astfel semnat de parti, cuprinde conditiile generale de contractare, conditiile specifice de contractare, anexele si orice alte documente la care se face referire aici;

b) achizitor si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in preambulul prezentului Contract;

c) pretul contractului - pretul platibil contractorului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul unde contractorul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

g) zi - zi calendaristica.


2. Aplicabilitatea si documentele contractului

2.1 - Clauzele cuprinse in Conditiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate, modificate sau anulate in Conditiile specifice de contractare prin inscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.

2.2 - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele contractului.

2.3 - Documentele prezentului contract sunt:

a) formularul de contract;

b) acte aditionale, daca exista;

c) conditiile specifice de contractare;

d) propunerea tehnica si propunerea financiara;

e) caietul de sarcini;

f) alte anexe la contract;

g) conditiile generale de contractare.

In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, ordinea de decadere va fi aceeasi cu ordinea enumerarii de mai sus.

2.4 - Contractul de executie intra in vigoare la data precizata in Conditiile specifice de contractare.


3. Standarde

3.1 - (1) Contractorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre contractor in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

3.2 - Propunerea tehnica, in baza careia a fost atribuit prezentul contract, se constituie in anexa la contract.


4. Caracterul confidential al contractului

4.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale;

(2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.

4.2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire, sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.


5. Drepturi de proprietate intelectuala

5.1 - Contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini furnizate de catre achizitor.


6. Protectia patrimoniului cultural national

6.1 - Toate fosilele, monetele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

6.2 - Contractorul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 6.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, contractorul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care contractorul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

6.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 6.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.
7. Garantia de buna executie a contractului

7.1 - Contractorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

7.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului si se precizeaza in Conditiile specifice de contractare.

7.3 - Daca achizitorul solicita constituirea garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, contractorul are obligatia de a o prezenta inainte de semnarea contractului. In acest caz, scrisoarea bancara devine anexa la contract.

7.4 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin inscrisuri de valoare (titluri si valori); in acest caz contractorul are obligatia de a depune inscrisurile de valoare agreate de catre achizitor, la sediul acestuia, inainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligatia de a pastra si contabiliza aceste inscrisuri intr-un cont distinct fata de averea sa.


7.5 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani, la prezentare, si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre achizitor ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.

7.6 - (1) Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Conditiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze contractorul de varsamantul efectuat precum si de destinatia lui.

(3) Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractorului.

7.7 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica contractorul, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

7.8 - (1) Perioada garantiei de buna executie pentru lucrarile de constructii-montaj se stabileste, de catre achizitor, prin Conditiile specifice de contractare.

(2) Pentru echipamentele si utilajele tehnologice incorporate in cadrul lucrarii, perioada de garantie este cea precizata de producator prin cartea tehnica.

(3) Perioada de garantie incepe cu data receptiei efectuate la terminarea lucrarilor si se termina cu data receptiei finale.

7.9 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.


8. Obligatii si resposabilitati ale contractorului

8.1 - (1) Contractorul are obligatia de a proiecta, in limitele prevazute de contract, de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Contractorul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

8.2 - Contractorul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a resurselor financiare necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

8.3. - (1) Contractorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata, de catre achizitor, contractorului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Contractorul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca, totusi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre contractor, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Contractorul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care contractorul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

8.4 - (1) Contractorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care contractorul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

8.5 - (1) Contractorul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si mainii de lucru necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, contractorul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, contractorul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

8.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, contractorul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului publicului;

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

8.7 - Contractorul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data emiterii procesului verbal de receptie a lucrarii.

8.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, contractorul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul publicului, sau

b) caile de acces, folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Contractorul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine contractorului.

8.9 - (1) Contractorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractorii sai; contractorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre contractor a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin 'drum' se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin 'vehicul' se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, contractorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

8.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, contractorul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

8.11 - Contractorul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.9. Obligatii si responsabilitati ale achizitorului

9.1 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine, daca in Conditiile speciale de contractare nu este prevazut altfel, toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

9.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractorului, fara plata - in cazul in care nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Achizitorul suporta toate cheltuielile si taxele pentru dreptul de a utiliza temporar alte terenuri decat cele prevazute la alin. (1), lit. a), lit. b) si lit. c).

(3) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre contractor.

9.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractorului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

9.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia contractorului precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

9.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea contractorului.

9.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate contractorului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.


10. Inceperea si executia lucrarilor

10.1 - (1) Contractorul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului, dar nu mai tarziu de data prevazuta in Conditiile specifice de contractare.

(2) Contractorul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

10.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale, daca au fost definite ca atare in Conditiile specifice de contractare.

(2) Contractorul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, contractorul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract.

Graficul revizuit nu il vor scuti pe contractor de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care contractorul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la 8.1, alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze contractorului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

10.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea contractorului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Contractorul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

10.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Contractorul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin contractorului, daca nu este prevazut altfel in Conditiile specifice de contractare.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de contractor daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

10.4 - (1) Contractorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Contractorul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Contractorul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre contractor.


11. Intarzierea si sistarea lucrarilor

11.1 - In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza contractorului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre contractor;

indreptatesc contractorul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarui tronson a acesteia, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care contractorul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

11.2 - Fara a prejudicia dreptul contractorului conform clauzei  20.1, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 14.3; in acest caz va notifica in scris acest fapt achizitorului.


12. Finalizarea lucrarilor

12.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare tronson al lor prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

12.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, contractorul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate contractorului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a contractorului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

12.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

12.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.


13. Perioada de garantie acordata lucrarilor

13.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

13.2 - (1) In perioada de garantie, contractorul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Contractorul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe proprie cheltuiala, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde contractorul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractor a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza din vina contractorului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

13.3 - In cazul in care contractorul nu executa lucrarile prevazute la clauza 13.2, alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la contractor sau retinute din sumele cuvenite contractorului.


14. Modalitati de plata

14.1 - Modalitatile de plata sunt detaliate in anexa la contract si se stabilesc in functie de graficul de executie convenit de parti.

14.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractor, prin ordin de plata, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la emiterea facturii de catre contractor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei.

14.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 14.2, fara a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei 20.1, acesta din urma are dreptul de a sista executia lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea situatiei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, contractorul va relua executia lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

14.4 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, daca acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

14.5 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute contractorului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit prin Conditiile specifice de contractare. Facturile corespunzatoare se platesc conform reglementarilor bancare.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a contractorului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

14.6 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

14.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate contractorului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.


15. Actualizarea pretului contractului

15.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

15.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de actualizare precizata in Conditiile specifice de contractare.


16. Asigurari

16.1 - (1) Contractorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si repezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre contractant din capitolul 'Cheltuieli indirecte'.

(3) Contractorul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractorul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.


17. Amendamente

17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
18. Subcontractori

18.1 - Contractorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractorii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Contractorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractorii desemnati.

(2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

18.3 - (1) Contractorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractorul este pe deplin raspunzator fata de contractor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

18.4 - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.


19. Penalitati, daune-interese

19.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din pretul contractului, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

19.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 14.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuata, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.


20. Rezilierea contractului

20.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.

20.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

20.3 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata contractorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.

20.4 - In cazul prevazut la clauza 20.2 si 20.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.


21. Cesiunea contractului

21.1 - Contractorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

21.2 - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.22. Forta majora

22.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore.

22.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

22.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.


23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

23.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si contractorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

23.3 - Partile au obligatia de a prevedea in Conditiile specifice de contractare, modalitatea de solutionare a litigiilor.


24. Limba care guverneaza Contractul

24.1 - Limba care guverneaza Contractul este limba romana.


25. Comunicari

25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

25.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.


26. Legea aplicabila contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.Achizitor,         Contractor,
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright