Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de prestari servicii - confectionarea de pantaloniContract de prestari servicii - confectionarea de pantaloniNR . . ../ . . . . .
Art. 1. Partile contractante

Intre:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .deumita in continuare

PRESTATOR, pe de o parte

Si

cu sediul in . . . . . . . . . . . . . . . . inregistrata la Registrul Comertului sub nr . . . . . . .., Cod Unic de Inregistrare . . . . . . . . . atribut fiscal R, denumita in contract Beneficiar, pe de alta parte

s-a incheiat urmatorul contract de prestari servicii, avand urmatoarele clauze:

Art. 2. Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie confectionarea de pantaloni tip blue- jeans, in cantitatile si la preturile stabilite de comun acord in comenzile pe care Beneficiarul le va face catre prestator.

Modelele, cantitatile si preturile se vor stabili pentru fiecare comanda in parte.

Art. 3 Calitatea

Confectiile vor corespunde mostrelor si tiparelor deja croite, respectand rezerva de cusatura , puse la dispozitie de catre beneficiar.In momentul terminarii productiei se va face receptie cantitativa si calitativa a acesteia la sediul beneficiarului, in prezenta unui delegat al prestatorului de servicii si se vor intocmi procesul verbal de receptie si Procesul verbal de predare- primire.

Controlul calitativ se va face la sediul beneficiarului dupa efectuarea receptiei calitative si cantitative.Art. 4. Termen de livrare

Termenul de livrare se va referi pentru fiecare comanda in parte.

Art. 5. Obligatiile partilor

Prestatorul are urmatoarele obligatii:

sa primeasca pe baza avizelor de insotire de marfa si sa depoziteze materiile prime, materialele si accesoriile beneficiarului in conditiile adecvate;

sa efectueze receptia cantitativa si calitativa si sa comunice diferentele constante fata de documentele insotitoare in max. 2 zile;

sa returneze beneficiarului, la finele executiei fiecarei comenzi mostra client impreuna cu documentatia care i-a fost pusa la dispozitie;

sa respecte conditiile de calitate impuse de beneficiar conform tiparelor client;


sa respecte termenele de livrare pentru fiecare comanda cu intocmirea de avize de insotire de marfa si factura pentru cantitatile de produse finite ce se vor livra beneficiarului;

sa efectueze decontarea materiilor prime, materialelor si accesoriilor primite de la beneficiar in conformitate cu cantitatile totale de produse finite comandate si expediate.

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

sa puna la dispozitia prestatorului mostre, tipare pt client si orice alte detalii tehnice cerute in vederea realizarii comenzilor in bune conditii;

sa furnizeze materii prime, materiale si accesorii corespunzatoare din punct de vedere calitativ la termenele stabilite;

sa ofere pentru fiecare comanda informatii pertinenete cu privire la cantitati, culori, cusaturi, dispunere accesorii, etc

Art. 6. Pret.  Facturare, Modalitate de plata

Pretul se va stabili la fiecare comanda in parte prin anexe la acest contract, anexe ce fac parte integranta din prezentul contract

Facturarea se va face dupa efectuarea controlului de calitate de catre beneficiar.

Termenul de plata este intre 30-45 de zile de la data livrarii si se va face cu un bilet la ordin sau ordin de plata.

Art. 7. Transport

Cheltuielile de transport sunt in sarcina beneficiarului.

Art. 8. Raspundere contractuala

Orice reclamatie calitativa sau cantitativa va trebui insotita de documente doveditoare.

Prestatorul este raspunzator de viciile ascunse ale produselor finite pe o perioada de 45 de zile de la livrare, perioada care se constituie ca perioada de garantie.

Pentru nerespecatrea clauzelor contractuale partile datoreaza daune interese, iar pentru neplata la termen a produselor finite beneficiarul datoreaza penalitati de intarziere de 3%/ zi.

Pentru nerespectare termenului de livrare, prestatorul datoreaza penalitati de 2%/zi ( calculata la valoarea manoperei produselor nelivrate ), iar in cazul depasirii cu mai mult de 10 zile a termenului de livrare, penalitatiel vor fi de 5%/ zi din c/v totala a bunurilor confectionate.

Art. 9. Alte clauze

Partile sunt de acord sa pastreze confidentialitatea tuturor conditiilor referitoare la aceasta intelegere contractuala.

Materiile prime, materialele, accesoriile, produsele finite si cele fabricate raman in proprietatea beneficiarului.

In cazul in care se constata deteriorari de orice natura asupra bunurilor mentionate la alineatul precedent, prestatorul este direct raspunzator in ceea ce priveste integrotatea acestora si este obligat la plata daunelor banesti rezultate din evaluarea pagubelor financiare cauzate beneficiarului si solicitate de acesta din urma.

Art. 10. Forta majora

Forta majora exonereaza partea care o invoca numai in cazul in care aceasta o aduce la cunostiinta celeilalte parti in termen de 2 zile de la producerea evenimentului in cauza, iar activitatea reincepe dupa incetarea fortei majore.

Art. 11. Litigii

Litigiile nascute in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila intre parti sau in caz contrar, de catre instantele judecatoresti competente.

Art. 12. Dispozitii finale si tranzitorii

Modificare clauzelor prezentului contract se va face cu acordul scris al ambelor parti contractante.

Contractul se incheie pe 1 ( un ) an de zile, incepand cu data de . . .. si terminand cu data de . . . .


Incheiat astazi, . . . . .. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractantaPrestator                                                          Beneficiar

S.C . . . . . . . . . .                S.C. . . . . . . .


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright