Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Adeverinta de venitAdeverinta de venit
Denumire unitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Adresa unitatii: Str . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..

Nr . . . . ..Bl . . . . Sc . . . Ap . . . . . . . . . . . . . . .

Localitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Judet/Sector . . . . . . . . . Cod postal . .. . . . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . ..

Nr.inreg.Reg.Comertului . . . . . . . . / . . . ..

Cod Unic Inregistrare . . . . . . . . . / . . . . ..

Nr.inreg . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


ADEVERINTA DE VENIT


Prin prezenta se adevereste ca Dl/D-na legitimat (a) cu BI/CI seria nr eliberat de la data de CNP , cu domiciliul in localitatea str. Nr Bl. Ap. judet/sector cod postal , tel. acasa , tel mobil , tel.serviciu este salariat (a) cu contract de munca pe perioada nedeterminata incepand cu data de /determinata incepand cu data de pana la data de in functia de . Vechimea la actualul loc de munca este de ________ani si_____luni.Venitul lunar net realizat in ultimele 6 luni este de:


Luna

Salariul lunar net

Alte venituri permanente*

Luna

Salariul lunar net

Alte venituri permanente*
A fost angajat anul anterior in cadrul societatii/institutiei noastre : Da             Nu


Venitul brut realizat in anul precedent a fost de________________lei, iar venitul net a fost de________________lei**.

Mentionam ca la data prezentei veniturile nete ale salariatului / salariatei :

Sunt afectate de rate datorate, sume garantate in calitate de girant, popriri si alte datorii, in suma totala de                 , defalcate astfel:


Explicatie

Valoare totala

Rata lunaraTotalNu sunt afectate de rate datorate, sume garantate in calitate de girant, popriri si alte datorii.


Apreciem ca salariatul (a) poate indeplini calitatea de (imprumutat/girant) intr-un dosar de credit. De asemenea, ne obligam, daca este cazul sa informam in scris Banca Transilvania SA sau persoana care s-a subrogat in drepturile acesteia si a carei identitate ne-a fost comunicata, de orice modificare intervenita in contractul de munca al salariatului nostru (desfacerea contractului de munca, schimbarea locului de munca, pensionare etc).

In cazul aprobarii contractului de credit, daca Banca Transilvania SA ne comunica faptul ca angajatul nostru nu a rambursat (total sau partial) vreuna din rate, suntem de acord ca, pe perioada cat este angajatul nostru, fara indeplinirea altei formalitati, sa retinem din salariul acestuia si sa viram in contul Bancii Transilvania SA sau in contul persoanei care s-a subrogat in drepturile creditorului, la solicitarea bancii, sumele comunicate pana la achitarea integrala a debitului.

De asemenea ne obligam sa transmitem daca este cazul, debitul impreuna cu documentele mentionate la noul loc de munca al salariatului nostru sau la Oficiul de Pensii, in cazul pensionarii.

Prezenta adeverinta o semnam in mod valabil, certificand ca semnaturile date sunt ale persoanelor autorizate sa reprezinte in mod legal societatea.Director General*** Director economic***
* de ex: bonuri de masa, stimulente, comision din vanzari, ore suplimentare, etc, venituri prevazute in contractul de munca

**se va completa numai in situatia in care prezenta adeverinta nu este insotita de fisa fiscala

***numele in clar, semnatura si stampila


ACORD DE PLATASubsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nascut la data de . . . . . . . . .. , fiul / fiica lui . . . . . . . . . si a .. . . . . .., cu domiciliul in . . . . . . . . . . . , str . . . . . . . . . . . , nr . . . . , bloc . . .. , sc . . , ap . . .. , sector / judet . . . . . . . , telefon . . . . . . . , posesor al B.I./C.I. seria . . , nr . . .. . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . .. , la data de . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . .. , in calitate de (functia) . . . . , la societatea comerciala . . . . . . . . . . . . ., consimt sa se retina din veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea ratelor si dobanzilor corespunzatoare contractului de imprumut incheiat cu Banca Ttransilvania SA - Sucursala/Agentia . . . . . . . . . . . .. . . , la prima cerere a sa si pana la achitarea integrala a debitului.

In cazul in care imi voi schimba locul de munca pe durata derularii contractului, ma oblig ca in termen de 5 zile de la prezentarea la noul loc de munca, sa informez si sa depun la Banca Transilvania SA o noua adeverinta de venit, in aceeasi forma cu cea initiala, emisa si semnata de reprezentantii autorizati ai noului loc de munca, si un angajament asemanator acestuia.

Dau prezentul acord in doua exemplare pentru a fi depuse la societatea . . . . . . . . . . . . . . . si la BT SA.


Semnatura . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . ..Spatiu rezervat confirmarii din partea BT: Informatiile au fost verificate de catre __________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

(nume, prenume, functia, semnatura, data)


Numele, prenumele, functia persoanei care a confirmat din partea societatii: __________ ______ ____ __________ ______ ____ _
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright