Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract Acces InternetContract Acces Internet


Contract  Acces Internet

Nr. LS1203TS07 /13.03.Partile contractante:


Firma


Sediul social:


Tel: 
Fax:


email:


Nr.inreg.Reg.Comertului:


Cod Fiscal:


Banca:


Cont:


Reprezentat prin:


numit in cele ce urmeaza Clientsi


SC IDILIS SA

Sediul social: Conect 2 Business Center, Sos. Fabrica de Glucoza, Nr.21, Sector 2, Bucuresti

Adresa corespondenta: Conect 2 Business Center, Sos. Fabrica de Glucoza, Nr.21, Sector 2, Bucuresti

Capital social varsat: 215.000 RON

Reprezentat prin: Tiloi Sorin, Corporate Account Manager; Alina Nascu, Economist

numit in cele ce urmeaza Furnizor.

a intervenit urmatorul contract:

numit in cele ce urmeaza Furnizor

a intervenit urmatorul contract:


1. Obiectul contractului.

Furnizorul se obliga sa puna la dispozitia Clientului accesul la reteaua Internet. Acest serviciu se realizeaza fie prin intermediul unei linii dedicate, folosind infrastructura unor terti, subcontractanti ai Furnizorului, fie prin intermediul infrastructurii proprii Furnizorului. Accesul la reteaua Internet si serviciile suplimentare cuprinse in abonament sunt definite in Anexa 1, parte integranta din contract. Echipamentele si materialele Furnizorului puse la dispozitia Clientului sunt cuprinse in Fisa de interventie la abonat, parte integranta din acest contract. Aceste echipamente si materiale raman in propritatea Furnizorului si sunt puse la dispozitia Clientului numai pe perioada derularii acestui contract.

2.2 Clientul se obliga sa achite valoarea serviciilor si materialelor comandate, conform tarifelor si preturilor din Anexa 1, urmand procedura descrisa in Art.5.


Termeni contractuali.

Prezentul contract-cadru si serviciile contractate cuprinse in Anexa 1 si in anexele incheiate ulterior sunt valabile pe durata a minim 12 luni (durata initiala)..
Durata initiala aferenta contractului cadru este considerata incepand cu data la care a fost semnat acest contract. In cazul in care datele semnaturilor celor doua parti sunt diferite, va fi considerata data ultimei semnaturi. In absenta unei rezilieri, inaintea incheierii duratei de valabilitate, prezentul contract se prelungeste automat pentru o perioada suplimentara de 12 luni.
Durata initiala aferenta fiecarui serviciu comandat sub incidenta prezentului contract este considerata incepand cu data punerii in functiune a respectivului serviciu.
Valabilitatea contractului cadru se prelungeste automat atat timp cat exista cel putin un serviciu contractat si aflat in perioada de valabilitate.

Furnizorul poate rezilia unilateral acest contract in cazurile prevazute de Art.6.2, Art.7 si Art.8.2.

Clientul se obliga sa achite valoarea serviciilor de instalare imediat dupa semnarea prezentului contract.

Rezilierea contractului de catre Client se realizeaza prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire trimisa Furnizorului. Scrisoarea de reziliere trebuie trimisa cu cel putin o luna inainte ca rezilierea sa devina efectiva. In cazul rezilierii de catre Client a prezentului contract, inainte de punerea in functiune a serviciilor comandate, suma incasata corespunzatoare tarifului de instalare nu se restituie.

 Dupa rezilierea unui serviciu sau a contractului, Clientul se obliga sa asigure pentru personalul Furnizorului si/sau al subcontractorului acestuia pentru suportul de telecomunicatii, accesul liber in locatiile sale, in vederea recuperarii materialelor si echipamentelor care le apartin. In cazul unor obstacole imputabile Clientului, Furnizorul are dreptul sa continue facturarea abonamentului pana la restituirea efectiva a echipamentelor si materialelor.


Termenul de instalare

Termenul limita de instalare este de 30 zile. Pentru orice intarziere dincolo de aceasta data Furnizorul se obliga sa  acorde Clientului  penalitati in valoare de 0,1% din tariful lunar pentru fiecare zi lucratoare de intarziere, pana la o limita de 50 de zile.

Clientul se obliga sa asigure accesul echipei tehnice a Idilis in sediu pentru efectuarea instalarii. De asemnea revine in obligatia Clientului sa asigure spatiul necesar echipamentelor Idilis (acces pe acoperisul sau terasa cladirii in cazul instalarii anetenelor radio, spatiu tehnic pentru instalare modem-urilor si a altor echipamente, etc.)Tarife.

Tarifele serviciilor comercializate de Furnizor fac parte integranta din acest contract si se aplica exclusiv acestui contract. Orice alte comenzi suplimentare ulterioare vor face obiectul unui contract separat cu tarifele speciale aferente.

Tarifele serviciilor oferite sunt stabilite in EUR [EUR] si nu includ TVA. Cursul de schimb de referinta utilizat pentru toate conversiile EUR/RON va fi cel anuntat oficial de Banca Nationala a Romaniei in ziua emiterii facturii.

Furnizorul se obliga sa notifice in scris (prin scrisoare simpla sau fax) Clientul asupra modificarii tarifelor sale, cu cel putin 30 de zile inainte ca noile tarife sa devina efective. Clientul poate rezilia unilateral prezentul contract, fara penalizari suplimentare in cazul in care nu este de acord cu tarifele prezentate. Actualizarea tarifelor se face prin act aditional semnat de ambele parti.


Plata serviciilor cuprinse in Anexa 1 se va efectua in Lei [RON] conform Art.4.2.Facturi. Modalitati de plata.

Pentru punerea in functiune a serviciilor comandate de Client, cuprinse in Anexa 1, Furnizorul va emite o factura proforma simultan cu semnarea contractului, pe baza careia se va achita valoarea tarifului de instalare. Termenul de plata pentru factura proforma este de 15 zile calendaristice. Factura proforma va fi expediata Clientului prin fax. Dupa receptionarea platii, Furnizorul va emite factura fiscala care va fi expediata Clientului. In cazul nerespectarii termenului de plata al facturii proforma, Furnizorul poate considera nul prezentul contract si in urma unei notificari scrise (scrisoare simpla sau fax) adresata Clientului va sista lucrarile in curs.

Dupa punerea in functiune a serviciilor Furnizorul va emite o factura proforma cuprinzand valoarea tarifului lunar aferent lunii sau fractiunii de luna in curs. Factura proforma va fi expediata Clientului prin fax. Valoarea abonamentului corespunzatoare unei fractiuni de luna este calculata, prorata temporis, pe baza unei perioade de     30 de zile. Termenul de plata pentru factura proforma este de 15 zile calendaristice.

Facturarea serviciilor lunare va fi facuta in avans pentru luna in curs, in una din primele 5 zile ale fiecarei luni.

Plata serviciilor va fi efectuata de catre Client, in termen de 15 zile calendaristice de la emiterea facturii proforma, prin ordin de plata in contul indicat de Furnizor in factura. Plata se efectueaza in lei conform Art.4.2.

Data receptionarii platii va fi considerata data la care sumele au fost primite de catre Banca Furnizorului.Intarzieri la efectuarea platii.

In cazul nerespectarii termenului de plata de 15 zile calendaristice pentru achitarea facturii proforma corespunzatoare serviciilor din Anexa 1, Furnizorul va notifica in scris prin fax sau scrisoare recomandata Clientul asupra nerespectarii termenului de plata si va suspenda serviciile pana la incasarea sumelor restante. Pentru sumele neplatite la termen Clientul va plati penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere cu titlu de daune cominatorii pana la achitarea intregii sume. Repunerea in functiune a serviciilor dupa suspendare nu va atrage penalizari pecuniare suplimentare.

In cazul neplatii dupa 7 zile calendaristice de la suspendarea serviciilor, Furnizorul isi rezerva dreptul de a rezilia prezentul contract in mod unilateral si de a semnala incidentul comunitatii furnizorilor de servicii de telecomunicatii si acces Internet. Notificarea suspendarii sau rezilierii se va face prin scrisoare recomandata si/sau prin fax.

Toate dezacordurile sau toate cererile de explicatii privind facturarea serviciilor trebuie prezentate prin scrisoare recomandata cu aviz de receptie postal intr-o perioada de timp de rigoare de 7 zile calendaristice socotite de la data emiterii facturii. Dupa scurgerea acestui interval de timp se considera ca exista acordul Clientului pentru decontul prezentat si Furnizorul nu va admite nici o contestatie ulterioara.Forta majora. Responsabilitati-Riscuri.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, daca ea a fost comunicata celeilalte parti in termen de 5 zile de la aparitia ei.

Forta majora include toate evenimentele ce se pot produce dupa semnarea contractului in afara vointei si controlului partilor.

Partea care invoca forta majora este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet producerea acesteia si sa ia masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment. Daca in termen de o luna de la data producerii acestuia, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a acestui contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde daune interese.

Responsabilitatea Furnizorului nu va fi angajata in caz de forta majora sau a unor evenimente independente de vointa sa (intreruperea serviciului ca urmare a unor conflicte sociale sau defectiuni legate de un caz de forta majora privin mijloacele furnizate de terti, subcontractanti ai furnizorului).

In intelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil implinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata la Art.1 din acest contract, astfel:

prin fax, caz in care comunicarea/notificarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost transmisa;

prin posta, sub forma de scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti, in cazuri de litigii, daca nu au fost confirmate prin una din modalitatile de mai sus.

Responsabilitatea Furnizorului nu va fi angajata in cazul utilizarii sau duplicarii unui identificator de utilizator de catre un tert.

Rolul Furnizorului fiind limitat la transportul de date, responsabilitatea sa nu va fi angajata in cazul infiltrarii unui tert in sistemul informatic al Clientului; Clientul ramane singurul responsabil de protectia sistemului sau informatic contra unor astfel de infiltrari (ex.: firewall, autentificare).


Limitarea responsabilitatii


.8.1 Cuantumul despagubirilor ce ar putea fi datorate de prestator in baza raspunderii civile contractuale ca urmare a nerespectarii sau a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract nu poate depasi suma ce urmeaza a fi platita cu titlu de tarif pentru serviciile prestate in cursul a 6 luni


7.8.2 Raspunderea prestatorului va fi angajata numai in caz de culpa grava sau dol. De asemenea, prestatorul nu va fi obligat la plata despagubirilor atunci cand nu si-a putut executa obligatiile din cauza intervenirii unui caz fortuit sau de forta majoraCalitatea serviciilor.

Mentinerea calitatii serviciilor presupune:

din partea Furnizorului:

toate masurile considerate necesare pentru garantarea disponibilitatii serviciului;

modificarea echipamentelor si a programelor decisa de Furnizor in vederea imbunatatirii serviciului;

punerea la dispozitia Clientului, la cerere, a serviciului de intretinere prezentat la Art.9.

din partea Clientului:

permiterea accesului personalului Furnizorului la echipamentele instalate la sediul Clientului;

utilizarea normala a echipamentelor ce sunt proprietatea Furnizorului.

In caz de utilizare anormala a serviciului de catre Client (ex.: spam, atacuri informatice, etc.), utilizare care ar duce la perturbatii in exploatarea retelei, Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda serviciul prestat sau de a denunta prezentul contract, pentru comenzile in cauza.

Clientul se obliga sa nu permita personalului neautorizat de Furnizor sa efectueze interventii asupra echipamentelor aflate in proprietatea Furnizorului. Deteriorarea sigiliilor sau interventia personalului neautorizat in echipamente, duce automat la penalizarea financiara cu valoarea respectivului echipament.

Clientul, in calitate de utilizator si depozitar, ramane singurul responsabil in caz de furt sau pentru pagubele cauzate prin neglijenta sau prin greseala sa echipamentelor inchiriate de catre Furnizor. Furnizorul poate sa factureze Clientului echipamentele pe care i le-a pus la dispozitie, la valoarea initiala, intr-unul din cazurile mai sus prezentate (cum ar fi distrugerea unui modem sau a altui echipament al Furnizorului, furt etc.); Incepand cu instalarea acestor echipamente la Client pe baza Contractului, pana la restituirea lor la Furnizor, Clientul este singurul responsabil de toate prejudiciile corporale cauzate lui insusi sau unui tert de catre aceste echipamente, cu exceptia cazurilor in care aceste prejudicii sunt cauzate de vicii ascunse, dovedite, ale acestor echipamente

Serviciul furnizat se incadreaza in clasa de calitate 0, dupa clasificarea adopta prin Decizia ANRC 138/2002, conform recomandarilor ITU-T Y.1540 si Y-1541.Punctele considerate in estimarea clasei de calitate sunt : punctul de acces de la client, pe de o parte si punctul de acces in «Internet » (la data semnarii contractului : reteaua OpenTransit prin POP-ul din Frankfurt), respectiv RoNIX pe de alta parte.

In cazul nefunctionarii, sau a functionarii defectuoase a serviciilor prestate, Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru

integritatea datelor stocate in reteaua locala a Clientului.

nerealizarea de catre Client a diversilor indicatori economici propusi (ex. profit, cifra de afaceri, etc.)

orice alte consecinte, legate de activitatea Clientului (ex. imagine, etc.)SLA (Service Level Agreement)

Furnizorul asigura functionarea serviciilor in urmatorii parametri:


9.1. Disponibilitatea serviciului: Idilis garanteaza disponibilitatea retelei la in timpul oricarei luni calendaristice. Indisponibilitatea va fi luata in calcul imediat dupa deschiderea unui bon de deranjament la Help Desk Idilis. Disponibilitatea nu include intreruperile cauzate de mentenanta programata a carei durata nu va depasi 72 ore anual. Fiecare lucrare de mentenanta va fi notificata catre Clientul cu cel putin 48 ore in avans. De asemenea sunt excluse din garantare orice intreruperi in afara responsabilitatii Idilis.


9.2. Durata de repunere in functiune a serviciului (Restore Time): Idilis garanteaza un restore time (timp de repunere in functiune a serviciilor) de maximum 4 ore in cazul intreruperii serviciilor. Garantia acopera orice intrerupere a transmisiunilor de date in interiorul retelei Idilis. Durata de repunere in functie a serviciului garantata va fi luata in calcul imediat dupa deschiderea unui bon de deranjament la Help Desk Idilis. De asemenea  sunt excluse din garantare orice intreruperi in afara responsabilitatii Idilis. Durata de repunere in functie a serviciului garantata nu include intreruperile cauzate de mentenanta programata a carei durata nu va depasi 72 ore anual. Fiecare lucrare de mentenanta va fi notificata catre Client cu cel putin 48 ore in avans


9.3. Rata de pierdere a pachetelor

Idilis garanteaza o medie lunara a pierderilor de pachete in interiorul retelei sale mai mica sau egala cu  1% .


Credite de performanta

In cazul in care Furnizorul nu reuseste sa asigure functionarea serviciului conform acestui SLA, se vor acorda reduceri (credite de performanta) dupa cum urmeaza:

Credit  = 1.25*tarif_lunar*(ore_nefunctionare - X)/ore_in_luna, unde X este (100%-99,83%)

Creditul total insumat pe perioada unei luni nu poate depasi valoarea totala a abonamentului platit de catre Client Furnizorului.Disponibilitate. Intretinere.

10.1. Serviciul de acces la Internet este accesibil Clientului 24 de ore din 24 cu respectarea interventiilor de intretinere.

10.2. Serviciul de intretinere nu acopera cazurile de interventii ale caror cauze nu sunt imputabile Furnizorului: instalatii de interior incomplete, defectiuni ale echipamentelor sau programelor utilizatorului etc. Aceste interventii cat si eventualele furnituri suplimentare ale Furnizorului vor face obiectul unei facturari suplimentare.

10.3. Serviciul de asistenta tehnica telefonica este disponibil pentru Client 24 de ore din 24 si este apelabil la telefon 204 36 56/65.


11. Cesiunea si utilizarea serviciilor de catre terti. Facturarea la un tert.

11.1. Clientul nu poate transfera sub nici un motiv la un tert, dreptul de utilizare obtinut in cadrul prezentului contract fara acordul Furnizorului si fara reglementarea soldului contului sau. Clientul ramane, in orice caz, solidar responsabil chiar in cazul transferului in totalitate a angajamentelor asumate prin prezentul contract.12.Atributii de competenta.

12.1. Orice dificultate legata de aplicarea prezentului contract va fi supusa, in lipsa unui acord de buna intelegere, tribunalelor competente din BUCURESTI, carora partile le atribuie competenta teritoriala indiferent de locul utilizarii serviciului sau de domiciliul paratului. Aceasta clauza, prin acordul expres al partilor, se aplica chiar si in cazul procedurii de urgenta, in conformitate cu codul de procedura civila.


13.Clauze finale.

13.1. Prezentul contract contine toate angajamentele reciproce ale partilor. Prin conventie expresa corespondenta, cererile de oferta sau propunerile anterioare relative la aceleasi prestatii sunt considerate ca nule si neavenite. Clientul se angajeaza sa pastreze in mod strict confidentialitatea prezentului contract si a oricaror informatii cu caracter tehnic sau comercial puse la dispozitia sa de catre Furnizor.

13.2. Toate modificarile prezentului contract trebuie, pentru a fi valabile, sa faca obiectul unui act aditional semnat de responsabilii imputerniciti de cele doua parti.


Contractul a fost intocmit in trei (3) exemplare, din care unul a fost remis Clientului.


Incheiat la Bucuresti, la data de: 12.03.2007 Incheiat la Bucuresti, la data de: 27.11.2007

FURNIZOR: S.C. Idilis S.A. CLIENT: SBS Broadcasting Media SRL

Nume:  Tiloi Sorin Nume: Nora Marcovici

Nume: Alina Nascu                                                     

Functie: Economist                   Semnatura:   Stampila: Semnatura: Stampila:

ANEXA 1Tip Serviciu

Tarif Lunar

Acces Internet 256 kbps


199 EUR

1x Port Voce

Xx EUR(credit)

Mail Hosting 2x@(100Mb)

0EUR

Web Hosting 1xwww.(10Mb)

0EURTaxa instalare(one time)

149EURDiscount-uri:

10% - pentru plata in avans pe 6 luni

15% - pentru plata in avans pe 12 luni


Specificatii:

Furnizorul garanteaza o latime de banda de 256 Kbps pentru accesul la Internet


Toate preturile sunt exprimate in EUR si nu includ TVA. Facturarea se face lunar in lei [ROL] la cursul BNR valabil in ziua emiterii facturii.


Tip bucla locala :Wirless 3.5Ghz

Locatia unde se instaleaza :

Aceata anexa intra in vigoare de la data parafarii.


Incheiat la Bucuresti, la data de: 12.03.2007 Incheiat la Bucuresti, la data de: 27.11.2007

FURNIZOR: S.C. Idilis S.A. CLIENT: SBS Broadcasting Media SRL

Nume:  Tiloi Sorin Nume: Nora Marcovici

Functie: Corporate  Account Manager

Nume: Alina Nascu                                                     

Functie: Economist                   Semnatura:   Stampila: Semnatura: Stampila:Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright