Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de prestari servicii - transport marfaContract de prestari servicii - transport marfa


Nr . .. . / . . . . ..


CONTRACT

DE PRESTARI SERVICIIInceheiat intre:

. cu sediul in str. , nr. 6, jud. numar de inregistrare la Registrul Comertului . . . .. . . . ., CUI . . . . .. . . ., telefon reprezentata prin . . . . . . In calitate de SOCIETEATE COMERCIALA numit in continuare PRESTATOR,

si

SC. . . . . . . . .., cu sediul in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

inregistrata la Registrul  Comertului . . . . . ., CUI . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentata prin Dl . . . . . . . . . in calitate de . . . . . . . . . , numit in continuare BENEFICIAR.
1. OBIECTIVLU CONTRACTULUISC.             . se oblige sa presteze catre . . . . . . ., seviciul de transport marfa al clientilor magazinului din                 , str. . . . . . . ., nr. . . apartinand beneficiarului, pe raza orasului . . . . .. sip e o raza de . . . . . in jurul orasului, in baza si conflorm solicitarilor beneficiarului.


2. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

a) Prestatorul se oblige sa asigure acest serviciu pe durata programului de lucru al magazinului apartinand beneficiarului.

b) Prestatorul se oblige sa transporte produse la cererea, in ordinea la orele indicate de beneficiar;

c) Prestatorul se oblige sa asigure paza si siguranta contra furtului si a tuturor riscurilor, a marfurilor transportate pe data transportului, pana la efectuarea ultimei curse;

d)  Sa asigure toate documentele de functionare a marfurilor necesare prestarii serviciului;

e)  Sa intocmeasca la timp documentele de plata a serviciului;

f)  Sa asigure atat transportul cat si manipularea (incarcarea0descarcare);

g) Sa repare sis a asigure intretinera masinilor ce care efectueaza transportul de marfa;

h) Pe durata efectuarii transportului, Prestatorul indeplineste calitatea de gestionar, raspunzand de orice pierdere sau deteriorare a marfii transportate;

i) Obligatia de asigurare a marfii pe data transportului cade in sarcina Prestatorului.3. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

a) Sa intocmeasca in timp util documentele de insotire a marfii, astfel inact activitatea sa se poata desfasura in timpul programului de lucru normal;

b)  Sa stabileasca lista de livrari, precum si programul acstora;

c)  Sa achite la timp si cu buna credinta contravaluarea seviciiulor;


4. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se incheie pe o perioada de . . . .. incepand cu data de . . . . . . .. .

Prevazutul contract se prelungeste prin acordul partilor, prin act additional la prezentul contract.5. PRETUL PLATA PRETULUI

Pretul pentru serviciul prestat de prestare este:

- . . . . Inclusiv TVA pentru fiecare cursa efectuata pentru magazinul . . . . . din indifferent de volumul sau numarul de piese;

-Plata pretului se face LUNAR, prin ordin de plata, nu mai tarziu de data 15 a fiecare luni, pentru serviciile prestate in cursul lunii anterioare, in baza facturii fiscale emise de Beneficiar si a centralizatorului de livrari;

-In functie de evolutia preturilor, Prestatorul poate solicita renegocierea pretului contractului, dupa un preaviz de 30 de zile inaintea negocierii.


6.FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza  de raspundere partea care nu-si onoreaza obligatiile. Prin forta majora se inteleg imprejurari inprevizibile, probate de partea care solicita acest lucru.

7.PENALITATI

- Pentru neindeplinirea clauzelor contractului, partile isi datoreaza penalitati si despagubiri;

-Pentru  inatarzieri la achitarea pretului, beneficiarul datoreaza penalitati de 0,01% pe zi de intarziere , calculate asupra sumei neachitate;

-Orice inatrziere culpabila in livrarea marfii, atrage plata de penalitati de intarziere, in valoare de 0.1% din valoarea marfii transportate cu intarziere/ pe fiecare ora de intarziere. Valoara totala a penalitatilor de intarziere poate depasi suma totala la care se aplica.

8. PREVEDERI FISCALE

a) Orice litigii izvorate din acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila sau prin arbitrarea Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert Bucuresti in caz ca acest lucru nu multumeste partile, se va apla la instantele judecatoresti complet potrivit prevederilor legale.

b) Prezentul contract poate inceta si cu acordul partilor;

c) Daca una din parti solictia rezilierea , va acorda celeilate parti preaviz in scirs de 15 zile.

d) Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract ca un preavin scris de 15 zile calendaristice inainte de data lacae ca inceta contractul.Actele aditionale si anexale la prezentul contract fac parte intreaga din acestea.

Incheiat in doua exemplare, cu valoare juridical egala, cate unul pentru fiecare parte.
DATA:..


BENEFICIAR PRESTATOR


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright